Licznik odwiedzin
Stronę odwiedzono:
29221 razy

Deklaracja dostępności

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://schaitter.rzeszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie posiadają warstwy tekstowej i nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
 • linki w serwisie mogą otwierać się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • na stronie występują miejsca z zaburzoną strukturą nagłówków,
 • strona nie posiada wyszukiwarni ani mapy strony,
 • strona nie posiada unikalnych tytułów stron, które opisują ich zawartość.

Wyłączenia:

 • obiekty zamieszczone w serwisie jako reprezentacje cyfrowe materiałów bibliotecznych są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Przygotowanie w pełni dostępnych wersji cyfrowych prezentowanych materiałów bibliotecznych nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.
 • treści prezentowane na stronie, zostały opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Pitera, adres poczty elektronicznej bpitera@wimbp.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8669-441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny WiMBP, ul. Sokoła 13

 • budynek posiada 2 wejścia od ulicy Sokoła oraz od strony parkingu,
 • wejście od ulicy Sokoła z drzwiami otwieranymi umożliwiającymi wjazd osoby na wózku,
 • Czytelnie zlokalizowane są na I piętrze, dostęp do nich dla osób na wózkach jest ograniczony, brak podjazdów, platformy przyschodowej, brak windy osobowej,
 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących.

Budynek WiMBP przy ul. Sokoła 13 jest obiektem zabytkowym, modernizacje i przebudowy są bardzo trudne, ponieważ naruszają charakter i walory historyczne, są również ograniczone wymogami i przepisami prawa o ochronie zabytków wpisanych do rejestru.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11

 • biblioteka bez barier architektonicznych z bezpośrednim dostępem (wjazd z poziomu chodnika),
 • drzwi wejściowe wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej, otwierane klamką,
 • po wejściu do wiatrołapu, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą dodatkowe drzwi, po prawej stronie otwierane do wewnątrz w prawo,
 • lada do obsługi czytelników usytuowana w odległości 3 m od wejścia do biblioteki,
 • łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych, do stanowisk komputerowych, rozstaw regałów pozwala na wjazd wózka i swobodne przemieszczanie,
 • brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.

Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2

 • biblioteka posiada bezpośredni dostęp (wejście z poziomu chodnika),
 • lada biblioteczna usytuowana w odległości 4 m od wejścia po skosie w lewo,
 • wewnątrz znajdują się krosty ostrzegawcze i taśmy dwubarwne /w odległości 1 m od drzwi jest schodek o wysokości 12 cm/,
 • biblioteka posiada dodatkowe wejście od parkingu bez żadnych barier i schodków,
 • drzwi wymiarowe umożliwiające wjazd wózkiem osoby niepełnosprawnej, zamykane na klamkę,
 • łatwy dostęp do zbiorów i do stanowisk komputerowych,
 • dostęp do toalety ograniczają schody, brak podjazdu lub platformy dla wózków, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33a

 • biblioteka posiada bezpośredni dostęp (wejście z poziomu chodnika),
 • drzwi wymiarowe umożliwiające łatwy dostęp, standardowo zamykane na klamkę,
 • lada biblioteczna zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia,
 • wypożyczalnia ze zbiorami mieści się na I piętrze,
 • lada i część stanowisk komputerowych są usytuowane na parterze lokalu,
 • wypożyczenie zbiorów jest możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu egzemplarzy w domu lub samodzielnie przy stanowisku komputerowym w bibliotece, książki zostaną dostarczone czytelnikowi windą,
 • samodzielne wypożyczanie książek możliwe jest także za pośrednictwem self-check’a – dostosowanego do obsługi przez osoby na wózku, posiadającego regulację (obniżanie) wysokości,
 • zwrotu książek można dokonać poprzez wrzutnię zlokalizowaną w witrynie okiennej po lewej stronie w odległości 2 m od wejścia głównego, czynną całodobowo,
 • odbiór zamówionych książek możliwy w książkomacie zlokalizowanym w wiatrołapie po lewej stronie od wejścia, wejście do wiatrołapu poprzez wczytanie karty czytelnika, książkomat czynny całodobowo,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego.

Pracownia Digitalizacji, ul. Dąbrowskiego 58a

 • Pracownia mieści się na parterze budynku mieszkalnego, w części handlowo-usługowej,
 • dostęp do Pracowni i sali szkoleniowej jest bezpośredni (wejście z poziomu chodnika),
 • drzwi wejściowe do lokalu otwierają się na zewnątrz w prawo,
 • wejście do sali szkoleniowej: z hallu drzwi po lewej stronie, otwierane do wewnątrz w lewo, natomiast do Pracowni Digitalizacji drzwi po prawej stronie hallu, otwierane do wewnątrz w prawo,
 • udział w szkoleniach przez osoby niepełnosprawne i na wózkach jest nieograniczony, szerokie ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie i przemieszczanie,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego i pracownia szkoleniowa, ul. Langiewicza 17

 • lokal usytuowany na parterze z bezpośrednim dostępem (wejście z poziomu chodnika),
 • wejście główne do lokalu w wiatrołapie, drzwi otwierają się na zewnątrz w lewo,
 • wejście do pracowni szkoleniowej po prawej stronie w odległości 3 m od wejścia, drzwi otwierają się na zewnątrz w lewo,
 • wejście do Pracowni DŻS-ów - drzwi na wprost wejścia głównego w odległości 4,5 m, otwierane do wewnątrz w prawo,
 • w pracowni szkoleniowej i w Pracowni DŻS-ów można swobodnie poruszać się na wózku,
 • brak wyjścia ewakuacyjnego, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 1, ul. Bohaterów 5

 • filia usytuowana w pawilonie usługowo-handlowym na I piętrze, bez windy, dostęp zewnętrzną klatką schodową, a następnie balkonem o dł. 22 m,
 • klatka schodowa nie posiada platformy przyschodowej,
 • dostęp bardzo utrudniony dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi na wózkach,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2, ul. Fredry 5

 • biblioteka z bezpośrednim wejściem z poziomu chodnika, drzwi wymiarowe umożliwiające łatwy dostęp,
 • wewnątrz linie naprowadzające do lady bibliotecznej,
 • przy drzwiach wejściowych tabliczka informacyjna w alfabecie Brajla informująca o godzinach otwarcia oraz tabliczka dotykowa z układem pomieszczeń biblioteki,
 • odrębne stanowisko komputerowe przystosowane dla osoby niewidomej i niedowidzącej,
 • zainstalowane urządzenia dla osób z dysfunkcjami wzroku i dla starszych – urządzenie lektorskie i powiększalnik tekstu,
 • dojście do lady - po wejściu do hallu należy skręcić w lewo zgodnie z liniami naprowadzającymi,
 • łatwy dostęp do zbiorów, rozmieszczenie regałów umożliwiające swobodne poruszanie się osoby na wózku lub z ograniczeniem ruchowym,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3, ul. Krzyżanowskiego 6

 • biblioteka zlokalizowana w bloku mieszkalnym na I piętrze budynku,
 • winda rozpoczyna bieg od półpiętra, klatka schodowa utrudnia dostęp,
 • lada znajduje się naprzeciwko drzwi w odległości 2,5 m,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15

 • filia z bezpośrednim dostępem do biblioteki (wejście z poziomu chodnika),
 • drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz w lewo, standardowo zamykane na klamkę, wejście do przedsionka, a następnie należy skręcić w prawo do wypożyczalni,
 • do lady oraz do wydzielonego dla osób z dysfunkcjami wzroku stanowiska komputerowego, prowadzą linie naprowadzające,
 • przy wejściu znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Brajla, dotycząca godzin otwarcia biblioteki oraz z planem lokalu
 • odrębne stanowisko komputerowe przystosowane dla osoby niewidomej i niedowidzącej,
 • zainstalowane urządzenia dla osób z dysfunkcjami wzroku i dla starszych – urządzenie lektorskie i powiększalnik tekstu,
 • rozmieszczenie regałów umożliwiające łatwy dostęp do zbiorów oraz swobodne przemieszczanie się osoby poruszającej się na wózku,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z sygnalizacją dźwiękową, toaleta znajduje się w głębi wypożyczalni w odległości 8 m od lady bibliotecznej.

Filia nr 5, ul. Budziwojska 194

 • filia zlokalizowana w budynku RDK na I piętrze,
 • do pomieszczeń biblioteki prowadzi klatka schodowa,
 • brak windy uniemożliwia dostęp do biblioteki osób niepełnosprawnych, w szczególności na wózkach,
 • budynek RDK jest przewidziany do kapitalnego remontu, jednak usytuowanie biblioteki nie zmieni się,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 6, ul. Podwisłocze 6

 • filia biblioteczna zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego,
 • brak windy, do filii prowadzi zewnętrzna klatka schodowa,
 • drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz w lewo,
 • lada usytuowana jest w głębi pomieszczenia, po lewej stronie od wejścia w odległości 8 m,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 7, ul. Iranka-Osmeckiego 51

 • filia zlokalizowana jest na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury,
 • wejście do biblioteki możliwe jest z poziomu chodnika (bez ograniczeń), od wejścia głównego należy za portiernią skręcić w lewo do korytarza, a następnie w pierwsze drzwi po prawej stronie,
 • lada znajduje się po prawej stronie przy wejściu do lokalu biblioteki,
 • rozmieszczenie regałów ze zbiorami umożliwiające łatwe przemieszczanie się osoby na wózku,
 • w budynku MDK znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 8, ul. Okulickiego 3

 • filia zlokalizowana jest w ciągu usługowo-handlowym,
 • do lokalu dostęp jest bezpośredni z poziomu chodnika,
 • drzwi otwierają się do wewnątrz w prawo,
 • od wejścia do lady i stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących prowadzą linie naprowadzające,
 • przy wejściu znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Brajla, o godzinach otwarcia biblioteki oraz planem lokalu,
 • odrębne stanowisko komputerowe przystosowane dla osoby niewidomej i niedowidzącej,
 • zainstalowane urządzenia dla osób z dysfunkcjami wzroku i dla starszych – urządzenie lektorskie i powiększalnik tekstu,
 • do lady i do stanowiska komputerowego prowadzą linie naprowadzające,
 • rozstaw regałów ze zbiorami umożliwia wjazd wózkiem i swobodne przemieszczanie się,
 • brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 9, ul. Czackiego 5

 • filia zlokalizowana jest na parterze budynku,
 • do wejścia prowadzi podjazd dla wózków o dł. 3,5 m z poręczą do podtrzymywania się,
 • drzwi otwierają się na zewnątrz w lewą stronę,
 • po wejściu do przedsionka należy kierować się w lewo do lady,
 • brak dodatkowych drzwi ewakuacyjnych,
 • przy wejściu znajdują się tabliczka informacyjna w alfabecie Brajla, dotycząca godzin otwarcia biblioteki oraz tabliczka dotykowa z planem lokalu,
 • odrębne stanowisko komputerowe przystosowane dla osoby niewidomej i niedowidzącej,
 • zainstalowane urządzenia dla osób z dysfunkcjami wzroku i dla starszych – urządzenie lektorskie i powiększalnik tekstu,
 • do lady i stanowiska komputerowego, prowadzą linie naprowadzające,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 10, ul. Podchorążych 1

 • filia zlokalizowana jest w pawilonie handlowym na I piętrze budynku,
 • wejście do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa,
 • drzwi znajdują się po lewej stronie, otwierają się na zewnątrz w prawo,
 • brak windy lub platformy przyschodowej ogranicza dostęp dla osób poruszających się na wózkach,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 11, ul. Dębicka 170

 • lokal biblioteki mieści się na parterze budynku Rzeszowskiego Domu Kultury,
 • przy budynku jest podjazd dla wózków z poręczami, budynek kompletnie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • do biblioteki prowadzi hall, z którego należy skręcić w lewo w korytarz, a następnie w pierwsze drzwi po prawej stronie,
 • rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się wózkiem,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 12, ul. Beskidzka 5

 • filia zlokalizowana jest w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na parterze,
 • do budynku prowadzi podjazd dla wózków,
 • po wejściu do hallu głównego należy skierować się w prawo do drzwi do biblioteki,
 • rozmieszczenie regałów pozwala na swobodny przejazd i dostęp do zbiorów,
 • toaleta znajduje się w budynku szkoły, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 13, ul. Iwonicka 38/4L

 • biblioteka zlokalizowana jest w ciągu usługowo handlowym na Osiedlu Słoneczny Stok,
 • wejście do lokalu bezpośredni z poziomu chodnika,
 • lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z szerokimi ciągami komunikacyjnymi,
 • lada biblioteczna usytuowana w odległości 8,5 m od wejścia głównego po lewej stronie prostopadle do regałów z książkami,
 • w lokalu znajduje się czytelnia, do czytelni można wejść z biblioteki oraz odrębnymi drzwiami bezpośrednio z poziomu chodnika,
 • odrębne stanowisko komputerowe przystosowane dla osoby niewidomej i niedowidzącej,
 • zainstalowane urządzenia dla osób z dysfunkcjami wzroku i dla starszych – urządzenie lektorskie i powiększalnik tekstu,
 • w lokalu znajdują się dwie toalety z czego jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych i na wózkach.

Filia nr 15, ul. Lwowska 60

 • biblioteka zlokalizowana w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie,
 • dostęp umożliwiają windy i ciągi komunikacyjne przystosowane dla standardów szpitalnych,
 • udostępnianie zbiorów przy ladzie przez bibliotekarza, wjazd wózkiem pomiędzy regały niemożliwy z uwagi na ograniczoną powierzchnię lokalową,
 • ze zbiorów korzystają tylko pacjenci i personel szpitala,
 • toalety mieszczą się na terenie szpitala spełniają normy i wymogi dla osób niepełnosprawnych, w samej bibliotece toalety brak.

Filia nr 16, ul. Gromskiego 10/C

 • filia usytuowana jest na Osiedlu Staromieście Ogrody, w budynku mieszkalnym, w ciągu usługowo-handlowym,
 • wejście do biblioteki bezpośrednio z poziomu chodnika,
 • drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz w prawo,
 • lokal posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne,
 • dojście do lady po skosie w lewo w odległości 6 m od wejścia,
 • łatwy dostęp do zbiorów, możliwość swobodnego przemieszczania się na wózku,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 17, ul. Paderewskiego 154

 • biblioteka znajduje się w budynku RDK na parterze,
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach znajduje się przy wejściu bocznym - ewakuacyjnym, wejście jest na końcu budynku od strony południowej,
 • wejście do biblioteki z korytarza, drugie drzwi po prawej stronie w odległości 2,5 m od drzwi wejściowych,
 • lada na wprost drzwi w odległości 6,5 m,
 • rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów oraz swobodne przemieszczanie się osoby na wózku,
 • toaleta znajduje się w budynku RDK, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 18, ul. Łukasiewicza 78

 • biblioteka zlokalizowana w lokalu na I piętrze galerii handlowej,
 • drzwi wejściowe do budynku otwierane/rozsuwane na boki automatycznie,
 • winda,
 • obok drzwi wejściowych do lokalu, po prawej stronie umieszczona tabliczka informacyjna w alfabecie Brajla, o godzinach otwarcia biblioteki,
 • drzwi wejściowe otwierane do wewnątrz na lewą stronę,
 • lada umieszczona w odległości ok. 3 m od drzwi wejściowych do lokalu po lewej stronie,
 • rozmieszczenie regałów umożliwiające łatwy dostęp do zbiorów oraz swobodne przemieszczanie się osoby poruszającej się na wózku,
 • toaleta ogólnie dostępna na I piętrze budynku, dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

Filia nr 20, ul. Solarza 9a

 • biblioteka zlokalizowana jest na parterze budynku usługowego na osiedlu Krakowska Południe,
 • przy schodach znajduje się pochylnia dla wózków,
 • wejście do biblioteki korytarzem, drzwi na wprost, następnie należy przemieścić się przez hall do wypożyczalni,
 • lada w wypożyczalni usytuowana jest przy wejściu, po lewej stronie w odległości 2,8 m,
 • układ regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i swobodne przemieszczanie się na wózku,
 • brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich placówek osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.

W agendach WiMBP w Rzeszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Agendy nie dysponują elektronicznymi przewodnikami z informacjami głosowymi oraz pętlami indukcyjnymi.

Kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
e-mail: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
www.wimbp.rzeszow.pl
Digitalizacja pamiątek:
Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie
Copyright WiMBP Rzeszów

Kopiowanie i powielanie dokumentów bez zgody WiMBP w Rzeszowie jest zabronione